Filantropia

Spoločnosť Lewik považuje za zmysluplné a užitočné bezplatne poskytovať širokej verejnosti (slovenskej aj v svetovej) nástroje a prostriedky pre efektívnejšie vzdelávanie, porozumenie, poznanie a vyhľadávanie informácií a vedomostí zo sveta dokumentov vytvorených autoritami. Preto sme vytvorili vyše 100 voľne prístupných stromov vedomostí zo Slovenska aj zo sveta, vrátane vlastných stromov pre výučbu práce s textovým editorom MS Word či prezentačným programom MS PowerPoint.

Mnohé stromy sú štruktúrovanou podobou aj aktuálne publikovaných alebo schvaľovaných dokumentov. Napr. zmluva EÚ – Kanada: CETA, či Istanbulský dohovor o predchádzaní násilia na ženách.