Sémantická dekompozícia dokumentov

Predmetom služby je sémantická dekompozícia dodaných dokumentov pre danú cieľovú skupinu – napr. odbornú verejnosť (najmä zákony, stratégie, koncepcie, metodiky alebo príručky).

Využitím pokročilých analytických nástrojov a prístupov identifikujeme všetko dôležité v dokumentoch a webových sídlach – napr. pojmy, definície, opisy, práva, povinnosti, postupy, fakty, dôkazy, vzorce, alebo návrhy (tzv. sémantické entity). Ak entity nie sú tvorcom pomenované, vhodne ich pomenujeme, následne klasifikujeme, adresujeme, prepájame a zobrazujeme.

Výstupom je slovník všetkých identifikovaných sémantických entít v dokumente alebo webovom sídle s vhodnými pomenovaniami a internou adresáciou. Môže byť vo forme textového súboru, excelovskej tabuľky, databázy, prezentácie alebo stromu vedomostí.

Príkladom môže byť rozklad zákonov do regulácií pre podnikateľov, slovník definícií zo zákonov, prehľad práv fyzických osôb, povinností právnických osôb v danej oblasti, alebo riešenie životných situácií.

Príklady: