Novinky


04-02-2021

Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030


Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 je základným implementačným dokumentom plnenia národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov v Slovenskej republike. Zároveň plní úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Jej obsah je v plnom súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky v oblasti udržateľného rozvoja v jeho ekonomickom, environmentálnom a sociálnom rozmere.

Strom vedomostí


20-01-2021

Vyhláška MZ SR č. 10/2021 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19


Poradie očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 bolo ustanovené v legislatíve. Jednotlivé fázy a skupiny osôb, ktorých sa budú týkať je možné nájsť v prílohe vyhlášky.

Strom vedomostí


03-01-2021

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky


Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky (Bezpečnostná stratégia) je zásadným strategickým dokumentom v oblasti bezpečnosti štátu. Vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a legislatívy, zo spojeneckých a ďalších medzinárodných politických a zmluvných záväzkov Slovenskej republiky, osobitne z Charty Organizácie Spojených národov, Strategickej koncepcie Severoatlantickej aliancie aGlobálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie.

Strom vedomostí


02-03-2019

Svet regulácií, legislatívy a práva pre informatikov


Svet regulácií a legislatívy je pre informatikov často veľkou neznámou. Aspoň základné vedomosti z oblasti práva a aspoň IT súvisiacej legislatívy by mal mať každý.

Tento strom vedomostí vyberá zo sveta práva to najdôležitejšie – od základných právnych pojmov až po aktuálne platné zákony a ich dôležité pasáže.

Strom vedomostí


10-10-2018

Definície dôležitých subjektov, ktorých sa týkajú právne predpisy


Kto je právnická osoba, prevádzkovateľ, veľký senát, žalovaný, mladistvý, agent, jednotka CSIRT, zamestnanec, daňovník, mŕtvy, regionálny hygienik, podnikateľ?

Nie je jednoduché nájsť v niektorom z množstva zákonov, kde je definícia daného subjektu. Tento strom vedomostí vyhľadal definície zo 100 top zákonov za vás a môžete hľadať, čo potrebujete.

Strom vedomostí


10-05-2018

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci


Tento zákon sa týka každého pracujúceho. Aké sú práva zamestnanca, povinnosti zamestnávateľa. Čo môžete a čo nesmiete? Na tieto aj ďalšie otázky v oblasti BOZP nájdete rýchlo odpoveď v tomto strome vedomostí.

Strom vedomostí